صفحه اصلی
آگهی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
  • 712 بازدید

عنوان: ﻣﺪلﺳﺎزي ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺧﻮدران زﯾﺮ آب و ﻏﻮاص ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﻮري ﺑﯽﺳﯿﻢ زﯾﺮ آب

ﺳﺨﻨﺮان : ﻣﻬﺪﯾﺲ ﺳﻘﺎﺋﯽ ﺟﺎﻫﺪ

دانلود فایل
افزودن نظرات