انجمن علمی رباتیک

استاد مشاور انجمن علمی رباتیک: دکتر محمد‌حسین معیری
«بخشی از فعالیت‌های انجمن علمی دانشجویی رباتیک دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی»