مدیر گروه‌های آموزشی

دکتر داود غرویان
دانشیار دانشکده مهندسی برق (الکترونیک و مخابرات)

مدیر گروه مخابرات

29904184
d_gharavian [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر مسعود مقدادی نیشابوری
استادیار دانشکده مهندسی برق (الکترونیک و مخابرات)

مدیر گروه الکترونیک

29904110
m_meghdadi [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر ابوالفضل پیرایش نقاب
دانشیار مهندسی برق الکترونیک و مخابرات

مدیر گروه حمل و نقل الکترونیکی

29904189
a_pirayesh [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر صدیقه دهقانی
استادیار دانشکده مهندسی برق (الکترونیک و مخابرات)

سرپرست گروه مهندسی پزشکی

29904106
s_dehghani [at] sbu.ac.ir
رزومه