روسای پیشین

آقای مهندس احمد میرباقری
1355- 1361
آقای مهندس محمدمسعود منصوری
1361 - 1364
آقای مهندس هوشنگ اسدالله
1364 - 1364
آقای مهندس مسعود البرز
1364 - 1369
آقای مهندس اسماعیل نامور قره‌شیران
1369 - 1374
آقای دکتر حسین وکیلیان
1374 - 1376
آقای دکتر جواد اسماعیلی
1376 - 1385
آقای دکتر سید‌ابراهیم افجه‌ای​
1385 - 1394
آقای دکتر رضا قادری​
1394 - 1394
آقای دکتر سید‌ابراهیم افجه‌ای​
1394 - 1396
آقای دکتر رضا قادری​
1396 - 1399
آقای دکتر سید‌ابراهیم افجه‌ای​
1399 - تاکنون