گروه‌های آموزشی

مهندسی برق
مقطع کارشناسی‌ 
مهندسی پزشکی
مقطع کارشناسی‌ 
مهندسی برق - الکترونیک
مقطع کارشناسی‌ارشد 
گرایش‌های:
افزاره‌های میکرو نانو الکترونیک 
مدارهای مجتمع الکترونیک 
سیستم‌های الکترونیک دیجیتال
مهندسی برق - حمل و نقل الکتریکی
مقطع کارشناسی‌ارشد 
گرایش‌های:
الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی
سامانه‌های حمل و نقل الکتریکی
مهندسی برق - مخابرات
مقطع کارشناسی‌ارشد 
گرایش‌:
سیستم - میدان و امواج
 
مهندسی برق - الکترونیک
مقطع دکتری


 
مهندسی مخابرات
مقطع دکتری
گرایش‌:
سیستم - میدان و امواج
 
مهندسی برق - قدرت
مقطع دکتری