ارتباط با دانشکده

به‌منظور ارتباط با دانشکده مهندسی برق (الکترونیک و مخابرات) می‌توانید با شماره تلفن‌های زیر تماس گرفته یا با ایمیل معرفی شده، مکاتبه فرمایید:
آموزش دانشکده: 29904083 
آموزش دانشکده: 29904085
آموزش دانشکده: 29904087
آموزش دانشکده: 29904088 
ریاست دانشکده: 29904125 
دفتر پژوهشی دانشکده: 29904139
دبیرخانه و بایگانی: 29904141 و 29904128 
دفتر آزمايشگاه: 29904095 و 29904100 
واحد فناوری اطلاعات و رایانه: 29904094 و 29904160
22431804
ece[at]mail.sbu.ac.ir
b.samiei[at]mail.sbu.ac.ir

تهران، اوین، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق (الکترونیک و مخابرات)