معاونان

دكتر محمد‌حسین معیری
دانشیار دانشکده مهندسی برق (الکترونیک و مخابرات)

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

29904132
h_moaiyeri [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دكتر عباس پیرهادی
دانشیار دانشکده مهندسی برق (الکترونیک و مخابرات)

معاون پژوهشی

29904134
a_pirhadi [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت