صفحه اصلی
آگهی دفاع از رساله دکتری
  • 92 بازدید

عنوان رساله : کنترل پارامترهای انتشاری موج در محیط انتقال کایرال الکترومغناطیسی

دانشجو : علی نفر

استاد راهنما : دکتر اسفندیار مهرشاهی، دکتر شکراله کریمیان

دانلود فایل
افزودن نظرات