صفحه اصلی
آگهی دفاع از رساله دکتری
  • 209 بازدید

عنوان رساله: کنترل ولتاژ ریزشبکه DC براساس روش یادگیری تقویتی

دانشجو: هدی سروری
استاد راهنما: دکتر مصطفی صدیقی زاده

دانلود فایل
افزودن نظرات