کارشناسی ارشد سامانه های برقی حمل و نقل


دوره رشته تحصیلی
روزانه مهندسي برق - سامانه هاي برقي حمل و نقل
نوبت دوم مهندسي برق - سامانه هاي برقي حمل و نقل
پرديس2 مهندسي برق - سامانه هاي برقي حمل و نقل
روزانه مهندسي برق - الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي
نوبت دوم مهندسي برق - الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي
پرديس2 مهندسي برق - الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي
پرديس2 الكترونيكي مهندسي برق - الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي