صفحه اصلی
آگهی دفاع از رساله دکتری
  • 432 بازدید
عنوان رساله: طراحی، شبیه سازی و ساخت حسگر زیستی مبتنی بر فناوری
MEMS/NEMS با به کارگیری روشهای نوری جهت آشکارسازی مولکولهای حیاتی
دانشجو: فهیمه مروی
استاد راهنما: جناب آقای دکتر کیان جعفری

 

 

دانلود فایل
افزودن نظرات