صفحه اصلی
تشکر و قدردانی ریاست محترم دانشگاه از اعضای تیم رباتیک
  • 730 بازدید

دکتر نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اعضای تیم رباتیک دانشکده مهندسی مهندسی برق

(الکترونیک - مخابرات) دیدار و از اعضای این تیم تقدیر کرد.

افزودن نظرات