صفحه اصلی
برگزاری جلسه کارگروه دانشکده مهندسی برق به صورت مجازی
  • 1140 بازدید

با توجه به اپیدمی ویروس کرونا، جلسه کارگروه دانشکده مهندسی برق در روز سه شنبه مورخ 99/03/06 از ساعت 12 لغایت 13 با حضور رئیس کارگروه دانشکده (دکتر رضا قادری)، عضو کارگروه دانشکده (دکتر محمدصادق سپاسیان)، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق و دبیر کمیته منتخب (دکترحسین ترکمن)، مدیرگروه کنترل (دکتر مهدی پور قلی)، نماینده کارگروه  دانشکده مهندسی برق (دکتر محمدصادق قاضی زاده) و عضو کارگروه دانشکده (دکتر افجه ای) به صورت مجازی برگزار شد.

افزودن نظرات