صفحه اصلی
برگزاری جلسه مجازی کارگروه دانشکده مهندسی برق
  • 1040 بازدید

با توجه به اپیدمی ویروس کرونا، جلسه کارگروه دانشکده مهندسی برق در روز سه شنبه 20/12/98 ساعت 12 لغایت 14 به صورت با حضور رئیس دانشکده مهندسی برق (دکتر رضا قادری)، عضو کارگروه دانشکده (دکتر محمدصادق سپاسیان)، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق و دبیر کمیته منتخب (کامبیز عابدی)، سرپرست گروه الکترونیک (دکتر کیان جعفری)، سرپرست گروه مخابرات ( دکتر داود غرویان)، نماینده کارگروه  دانشکده مهندسی برق (دکتر محمدصادق قاضی زاده) و عضو هیات علمی (دکتر افجه ای) به صورت مجازی برگزار شد.     

افزودن نظرات