صفحه اصلی
برگزاری جلسه مجازی پیش دفاع دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی برق
  • 1156 بازدید

با توجه به اپیدمی ویروس کرونا، جلسه پیش دفاع محمد مهدی عظیمی در روز  چهار شنبه 1399/01/20  از ساعت 09 لغایت 12 به صورت مجازی با حضور رئیس دانشکده مهندسی برق ( دکتر رضا قادری)، استاد راهنما (دکتر محسن منتظری)، استاد  (دکتر علیرضا یزدی زاده)، سرپرست گروه کنترل (دکتر مهدی پور قلی)، استاد (دکتر علی اکبر افضلیان)، دانشجوی دکتری (مهدی عظیمی) برگزار شد.​

افزودن نظرات