صفحه اصلی
برگزاری جلسه مجازی شورای آموزشی دانشکده مهندسی برق
  • 1139 بازدید

با توجه به اپیدمی ویروس کرونا، جلسه شورای آموزشی دانشکده مهندسی برق در روز دوشنبه 98/12/19 ساعت 12 لغایت 14با حضور رئیس دانشکده مهندسی برق ( دکتر رضا قادری)، قائم مقام رئیس دانشکده مهندسی برق (دکتر محمدصادق سپاسیان)، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ( دکتر حسین کاظمی کارگر)، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق  ( کامبیز عابدی)، سرپرست گروه الکترونیک ( دکتر کیان جعفری)، مدیر گروه قدرت (دکتر احمد سالم نیا)، مدیرگروه برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های قدرت (دکتر محمدرضا آقامحمدی)، مدیرگروه برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های قدرت (دکتر محمدرضا آقامحمدی)، سرپرست گروه مخابرات ( دکتر داود غرویان)، مدیر گروه کنترل (دکتر مهدی پورقلی(، مدیر گروه حمل و نقل الکتریکی(دکتر مصطفی صدیقی زاده) به صورت مجازی برگزار شد.

افزودن نظرات