گروه های آموزشی


گروه‌های آموزشی

مقطع کارشناسی
مهندسی برق
مهندسی پزشکی

 

 

مقطع کارشناسی‌ارشد
برق - الکترونیک (افزاره‌های میکرو نانو الکترونیک - مدارهای مجتمع الکترونیک - سیستم های الکترونیک دیجیتال)
برق - حمل و نقل الکتریکی (الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی-سامانه‌های حمل و نقل الکتریکی)
برق - مخابرات (سیستم - میدان و امواج)

 

 

مقطع دکتری
برق - الکترونیک
برق - مخابرات (سیستم - میدان و امواج)
برق - قدرت