گروه های آموزشی


گروههای آموزشی

مقطع کارشناسی
مهندسی برق
مهندسی پزشکی

 

 

مقطع کارشناسی ارشد
برق - الکترونیک (افزاره های میکرو نانو الکترونیک - مدارهای مجتمع الکترونیک - سیستم های الکترونیک دیجیتال)
برق - حمل و نقل الکتریکی (الکترونیک قدرت وماشینهای الکتریکی-سامانه های حمل و نقل الکتریکی)
برق - مخابرات(سیستم - میدان و امواج)

 

 

مقطع دکتری
برق - الکترونیک
برق - مخابرات(سیستم - میدان و امواج)
برق - قدرت