کارشناسی ارشد کنترل


تعداد رشته دوره رشته تحصیلی
4 روزانه مهندسي برق - كنترل
3 نوبت دوم مهندسي برق - كنترل
2 پرديس2 مهندسي برق - كنترل