کارشناسی ارشد مخابرات


دوره رشته تحصيلي
روزانه مهندسي برق-مخابرات - سيستم
نوبت دوم مهندسي برق-مخابرات - سيستم
پرديس2 مهندسي برق-مخابرات - سيستم
روزانه مهندسي برق - مخابرات ميدان و موج
نوبت دوم مهندسي برق - مخابرات ميدان و موج
پرديس2 مهندسي برق - مخابرات ميدان و موج