کارشناسی ارشد برنامه ریزی


تعداد رشته دوره رشته تحصیلی
2 روزانه مهندسي برق - برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي الكتريكي
2 نوبت دوم مهندسي برق - برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي الكتريكي
2 پرديس2 مهندسي برق - برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي الكتريكي
3 پرديس2 الكترونيكي مهندسي برق - برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي الكتريكي