رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی (پرديس مهندسي شهيدعباسپور)


تعداد رشته دوره رشته تحصيلي
6 روزانه مهندسي برق
1 نوبت دوم مهندسي برق
1 روزانه مهندسي برق گرايش كنترل