دکتر  سید‌ابراهیم افجه‌ای

 

 

       پست الکترونیک:  E-Afjei@sbu.ac.ir

شماره تماس:  29904125

تحصیلات: دكتری مهندس برق - قدرت

دكتر محمد‌حسین معیری


 

 

پست الکترونیک: h_moaiyeri@sbu.ac.ir

شماره تماس:  29904132

تحصیلات: دکتری مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری

دكتر عباس پیرهادی  

پست الکترونیک: a_pirhadi@sbu.ac.ir

شماره تماس: 29904134

تحصیلات: دکتری مهندسی برق - مخابرات

دکتر داود غرویان
مدیر گروه مخابرات
شماره تماس: 29904184
رایانامه: d_gharavian@sbu.ac.ir
دکتر مسعود مقدادی نیشابوری
مدیر گروه الکترونیک
شماره تماس: 29904110
رایانامه: m.meghdadi@gmail.com
دکتر مرتضی خردمندی
مدیر گروه حمل و نقل الکتریکی
شماره تماس: 29904182
رایانامه: