درباره ما

دکتر  سید ابراهیم افجه ای

 

 

       پست الکترونیک :  E-Afjei@sbu.ac.ir

شماره تماس :  29904125

تحصیلات : دكتري مهندسي برق - قدرت

دكتر محمد حسین معیری

 


 

 

پست الکترونیک : h_moaiyeri@sbu.ac.ir

شماره تماس :  29904132

تحصیلات :  دکتری مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری

دكتر عباس پیرهادی  

پست الکترونیک : a_pirhadi@sbu.ac.ir

شماره تماس : 29904134

تحصیلات : دکتري مهندسی برق - مخابرات

دکتر داود غرویان
مدیر گروه مخابرات
شماره تماس: 29904184
رایانامه: d_gharavian@sbu.ac.ir
دکتر مسعود مقدادی نیشابوری
مدیر گروه الکترونیک
شماره تماس: 29904110
رایانامه: m.meghdadi@gmail.com
دکتر مرتضی خردمندی
مدیر گروه حمل و نقل الکتریکی
شماره تماس: 29904182
رایانامه: