تحصیلات تکمیلی

 

چارت دروس دکتری
برنامه آموزشی دوره دکتری رشته برق   دانلود
چارت دروس دکتری الکترونیک   دانلود
چارت دروس دکتری مخابرات سیستم   دانلود
چارت دروس دکتری مخابرات میدان و موج   دانلود
چارت دروس دکتری قدرت   دانلود

 

 

چارت دروس کارشناسی ارشد

چارت دروس کارشناسی ارشد الکترونیک مدارهای مجتمع الکترونیک  

دانلود
چارت دروس کارشناسی ارشد الکترونیک سیستم های الکترونیک دیجیتال دانلود
چارت دروس کارشناسی ارشد الکترونیک افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك دانلود

چارت دروس کارشناسی ارشد مخابرات میدان و موج   

  دانلود

​چارت دروس کارشناسی ارشد مخابرات سیستم

   دانلود​
 چارت دروس کارشناسی ارشد سامانه های برقی حمل و نقل​    دانلود
چارت دروس کارشناسی ارشد الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي   دانلود

 

 

فرم های دکتری
برخی از نکات مهم آيين نامه دانشجويان دكتري دانلود
دستورالعمل اجرایی شیوه نامه فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت (داخل کشور) دانلود​
اطلاعیه دفاع نهایی از رساله دکتری دانلود
شیوه نامه تدوین رساله دکتری دانلود
راهنمای تکمیل فرم درخواست بررسی دستاوردهای علمی رساله دکتری​ دانلود​
فرم ارزیابی مقالات دانلود
فرم پیشنهاد اولیه رساله دکتری دانلود
فرم تعیین داوران دفاع نهایی از رساله دکتری دانلود
فرم تعیین داوران پیشنهاد رساله دکتری دانلود
فرم توصیه نامه تحصیلات تکمیلی​ دانلود​
فرم چکیده رساله دکتری دانلود
فرم درخواست امتحان جامع آموزشی دانلود​
فرم صفحات پیوست رساله دانلود
گزارش پیشرفت رساله دکتری دانشگاه دانلود
لیست کنترل تدوین دانلود
گزارش پیشرفت تحصیلی مقطع دکتری​ دانلود​
فرم ها و مدارک فرصت مطالعاتی​ دانلود​
فرم گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان بورسیه​ دانلود​
​دستورالعمل فرصت های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان در خارج از کشور دانلود
​فرم  استعلام وضعیت آموزشی پژوهشی دانشجو برای فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانلود
​فرم درخواست فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانلود​
فرم های فرصت مطالعاتی و دستورالعمل​
دستورالعمل فرصت های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان در خارج از کشور
دانلود​
فرم استعلام وضعیت آموزشی پژوهشی دانشجو برای فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور
دانلود​
فرم درخواست فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور
دانلود​

 

 

فرم های کارشناسی ارشد
شیوه نامه تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
شیوه نامه تدوین گزارش سمینارهای کارشناسی ارشد دانلود
صفحات پیوست پایان نامه دانلود
فرم اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
فرم اعلام آمادگی جهت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
(فرم تعریف موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد (دانشجویان کلیه گرایشهای مهندسی برق دانلود
فرم تعیین استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
فرم تعیین داوران پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
فرم چکیده فارسی پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
فرم چکیده لاتین پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
راهنمای سمینار دانلود
فرم سمینار کارشناسی ارشد (دانشجویان کلیه گرایشهای مهندسی برق) دانلود
فرم متقاضیان شیوه آموزش-محور دانلود
لیست کنترل تدوین دانلود

​​