برنامه آموزشی

 

 

طرح دروس الکترونیک 4011 دانلود
طرح دروس مخابرات 4011 دانلود
طرح درس الکترونیک قدرت و حمل و نقل الکتریکی 4011 دانلود
طرح درس مهندسی پزشکی 4011 دانلود
طرح دروس الکترونیک 4001    دانلود
طرح دروس مخابرات 4001    دانلود
طرح درس الکترونیک قدرت و حمل و نقل الکتریکی 4001    دانلود
طرح درس مهندسی پزشکی 4001    دانلود
برنامه آموزشی تحصیلات تکمیلی نیمسال 4001    دانلود
برنامه آموزشی کارشناسی نیمسال 4001    دانلود
برنامه آموزشی تحصیلات تکمیلی نیمسال 3992    دانلود
برنامه آموزشی کارشناسی نیمسال 3992    دانلود
طرح دروس الکترونیک 3992    دانلود
طرح دروس مخابرات 3992    دانلود
طرح دروس حمل و نقل الکتریکی 3992    دانلود