انجمن علمی IEEE


 انجمن علمی IEEE

 

آقای دکتر مرتضی خردمندی به عنوان استاد مشاور انجمن علمی IEEE معرفی گردید.