انجمن علمی رباتیک


انجمن علمی رباتیک دانشکده برق

 

آقای دکتر محمد حسین معیری به عنوان استاد مشاور انجمن علمی رباتیک معرفی گردید.

معرفي تیم رباتیک خودروی خودران دانشگاه شهید بهشتی