اعضای هیات علمی سابق - بازنشسته

ردیف

نام و نام خانوادگی

عکس

آدرس ایمیل

شروع به کار

تاریخ بازنشستگی

مرتبه علمی

1

دکتر محمد عشقی

m-eshghi@sbu.ac.ir

1373

1398

استاد

2

دکتر محمدحسن ساوجی

m-savoji@sbu.ac.ir

1377

1395

استاد

3

دکتر اکبر درگاهی

a-dargahi@sbu.ac.ir

1368

1395

استادیار

4

مرحوم دکتر بابک مظلوم نژاد

b-mazloom@sbu.ac.ir

1368

1398

استادیار

5

مهندس علیرضا فتاح

a-fattah@sbu.ac.ir

1369

1396

مربی