اعضای هیات علمی

 
ردیف​ نام و نام خانوادگی رشته رتبه تلفن پست الکترونیکی
1 امید هاشمی پور تفرشی الکترونیک​ دانشیار 29904174 hashemipour@sbu.ac.ir
2 سمیه تیمارچی الکترونیک دانشیار 29904132 s_timarchi@sbu.ac.ir
​3 ​کیان جعفری الکترونیک استادیار ​29904192 ​k_jafari@sbu.ac.ir
4 علی جلالی الکترونیک دانشیار 29904177 a_jalali@sbu.ac.ir
5 علی رضا حسن زاده الکترونیک استادیار 29904144 a_hassanzadeh@sbu.ac.ir
6 محمد جواد شریفی الکترونیک​ دانشیار​ 29904179​ m_j_sharifi@sbu.ac.ir​
7 کامبیز عابدی الکترونیک دانشیار 29904138 k_abedi@sbu.ac.ir
8 سهیلا نظری الکترونیک استادیار 29904111 soheilanazari@sbu.ac.ir
9 محمد حسین معیری​ الکترونیک​​​ استادیار​​​ ​29904105 h_moaiyeri@sbu.ac.ir​
10 آرش یزدان پناه الکترونیک استادیار 29904143 ar_yazdanpanah@sbu.ac.ir
11 رضا قادری​ الکترونیک دانشیار 29904162 r_ghaderi@sbu.ac.ir
12 غلام محمد پارسانسب الکترونیک استادیار​ 29904111 gm_parsanasab@sbu.ac.ir
13 مسعودمقدادی نیشابوری الکترونیک استادیار 29904111 m_meghdadi@sbu.ac.ir
 
ردیف نام و نام خانوادگی​ رشته رتبه تلفن پست الکترونیکی
1 زهرا احمدیان​ مخابرات​ استادیار​ 29904193​ z_ahmadian@sbu.ac.ir​
2 شهروز اسدی مخابرات استادیار 29904176 shaz.asadi@gmail.com
3 عباس پیرهادی مخابرات دانشیار​ 29904134 a_pirhadi@sbu.ac.ir
4 فرح ترکمنی آذر
مخابرات دانشیار​ 29904168​ f-torkamani@sbu.ac.ir​
5 سید محمد سجاد صدوق مخابرات دانشیار 29904187 ​s_sadough@sbu.ac.ir
6 دا​ود غرویان ​مخابرات ​دانشیار ​29904184 ​d_gharavian@sbu.ac.ir
7 سید علی قرشی مخابرات دانشیار 29904135​​ a_ghorashi@sbu.ac.ir​​
8 اسفندیار مهرشاهی مخابرات دانشیار 29904167 mehr@sbu.ac.ir
9 بابک هنربخش ​مخابرات ​استادیار ​29904192 b_honarbakhsh@sbu.ac.ir
10 رضا اسودی مخابرات استادیار 29904133 r_asvadi@sbu.ac.ir
11 علیرضا قلیپوراسبوئی مخابرات استادیار 29904137 a_gholipour@sbu.ac.ir
12 شکراله کریمیان مخابرات استادیار 29904106 s_karimian@sbu.ac.ir
 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه تلفن پست الکترونیکی     
1 سید ابراهیم افجه ای قدرت استاد 29904125 e-afjei@sbu.ac.ir
2 ابوالفضل پیرایش نقاب قدرت دانشیار 29904189 a_pirayesh@sbu.ac.ir
3 حسین کاظمی کارگر قدرت دانشیار 29904170 H_Kazemi@sbu.ac.ir
4 علی رضا رضا زاده قدرت​ دانشیار​ 29904178​ a-rezazade@sbu.ac.ir
5 مصطفی صدیقی زاده قدرت دانشیار 29904142 M_Sedighi@sbu.ac.ir
6 ​مرتضی خردمندی قدرت ​استادیار ​29904184 kheradmandi@sbu.ac.ir
 

​​