رشته های تحصیلی

  1.  سیستمهای الکترونیک دیجیتال 

  2.  الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي